Skip to main content

การผลิตสื่อสำหรับบทเรียนออนไลน์แบบเปิด


SSRUIC

รายวิชานี้อยู่ในช่วงทดสอบระบบ (Open Beta) ยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการ

สามารถเข้าเรียน ประเมินผล และออกใบประกาศนียบัตรได้ แต่เนื้อหาบางส่วนยังไม่สมบูรณ์

>>วิธีการสมัครและเข้าใช้งาน<<


เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากโครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์ เพื่อยกระดับการศึกษาไทย แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อออนไลน์ที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับบริบททางการศึกษาที่เปลี่ยนไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณลักษณะของสื่อการสอนที่เหมาะสมสำหรับการเผยแพร่บนระบบออนไลน์แบบเปิด
  2. ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อวิดีโอและสื่อประกอบอื่น ๆ ที่มีคุณภาพและเป็นไปตามคุณลักษณะของสื่อสำหรับบทเรียนออนไลน์แบบเปิด

รูปแบบการเรียนรู้

เป็นวิชาเรียนตามอัธยาศัย มีการเรียนและประเมินผลแบบออนไลน์ 100%

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

10 ชั่วโมง (เรียนจากวิดีโอ 5 ชั่วโมง ฝึกปฏิบัติและกิจกรรมอื่น ๆ อีก 5 ชั่วโมง)

เวลาที่ใช้เรียนจริงขึ้นอยู่กับทักษะความรู้พื้นฐาน และเทคนิคการผลิตสื่อที่เลือกใช้

กลุ่มเป้าหมาย

ครูผู้สอนและผู้สนใจทั่วไป

การวัดและประเมินผล

  • แบบทดสอบ 25%
  • การส่งผลงานการผลิตสื่อวิดีโอ (ประเมินตนเอง) 50%
  • การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนออนไลน์ 25%

ผู้เรียนต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 70% เพื่อรับใบประกาศนียบัตรในระบบ

อุปกรณ์และความรู้พื้นฐานที่ต้องมี

  • คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อื่น ๆ แล้วแต่เทคนิคที่ท่านเลือกใช้ในการผลิต ซึ่งรายวิชานี้เน้นการใช้อุปกรณ์แบบง่าย ๆ ราคาไม่แพง และเน้นการใช้ Freeware รวมถึงเครื่องมือออนไลน์ที่ใช้งานฟรีเป็นหลัก
  • ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นในระดับพื้นฐานทั่วไป เช่น การลงโปรแกรม การลง Application มือถือ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • Google Account ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง Gmail ส่วนตัว และ Gmail ที่เป็น G-Suite ของหน่วยงาน
  • Microsoft Account (เฉพาะท่านที่ต้องการใช้ Microsoft Forms) ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง Outlook ส่วนตัว และ Outlook ที่เป็น Office 365 ของหน่วยงาน

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ

อาจารย์พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศยุคดิจิทัล
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ความเชี่ยวชาญ: เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

อาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม

อาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศยุคดิจิทัล
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ความเชี่ยวชาญ: การตลาดดิจิทัล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้เรียนที่ผ่านรายวิชานี้จะได้รับประกาศนียบัตรของรายวิชา SSRUIC001 แต่จะไม่ได้รับวุฒิบัตรของโครงการบริการวิชาการ เนื่องจากรูปแบบการวัดผลเป็นการประเมินตนเอง สื่อการสอนของท่านไม่ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญในสาขา รวมถึงไม่ผ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมอื่น ๆ

การผ่านรายวิชานี้เป็นการรับรองความสามารถในการผลิตสื่อการสอนเท่านั้น ไม่ได้เป็นการรับรองความถูกต้องของเนื้อหาหรือความเหมาะสมในการนำเสนอ ผู้ผลิตสื่อการสอนมีหน้าที่ ๆ จะต้องนำสื่อการสอนของท่านเข้ารับการประเมินจากผู้เขี่ยวชาญก่อนนำไปเผยแพร่

Enroll